Tietosuojaseloste

Eezy Leidenschaft Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Eezy Leidenschaft Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Eezy Leidenschaft Oy, y-tunnus: 2733914-3,

postiosoite: Tehtaankatu 27-29, 00150 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Jussila, liiketoimintajohtaja, Tehtaankatu 27-29, 00150 Helsinki

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: info@leidenschaft.fi

3. Rekisterin nimi

Leidenschaftin markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, tallennetaan sekä käsitellään Leidenschaft.fi verkkosivuilla ja Eezy Leidenschaft Oy:n CRM -järjestelmässä ja hyödynnetään jatkuvassa markkinointiviestinnässä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • asiakkaan palveleminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta.
  • asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • asiakkaan yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, ip-osoite
  • asiakkaan itse lisäämä muu tieto käyttäjästä itsestään tai edustamastaan organisaatiosta
  • asiakkaan muu tuottama tai linkittämä sisältö
  • asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto kuten IP-osoite tai evästetiedot
  • asiakkaan itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute
  • asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde, sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt ja tallennetut tiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan. Asiakkaan tuottamaa laadullista sisältötietoa voidaan käyttää tieteellistä- tai tilastotarkoitusta varten ilman kytköstä henkilötietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Eezy Leidenschaft Oy:n ja Eezy Leidenschaft Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan suostumuksella väliaikaisiin rekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla. Asiakas voi perua antamansa suostumuksen olemalla yhteydessä Eezy Leidenschaft Oy:öön.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka on koulutettu ja ohjeistettu toimimaan lain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus korjata häntä koskeva virheellinen tieto pyytämällä virheellisen tiedon korjaamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja -myyntiin ilmoittamalla kiellosta kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa asiakkuus pyytämällä asiakkuuden poistamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin rekisteröidyn antamat henkilö- ja sisältötiedot poistetaan Eezy Leidenschaft Oy:n asiakasrekisteristä välittömästi ja pysyvästi, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne. Mikäli rekisteröity käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää luovuttamaan hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen luovutuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Tietojen luovutus toteutetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä ja oikeus kieltää profilointi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Eezy Leidenschaft Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Eezy Leidenschaft Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Eezy Leidenschaft Oy suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.